Obowiązek informacyjny

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marketing Engineers Group Sp. z o.o. z siedzibą w
02566 Warszawa, adres: Puławska 2, klatka B, piętro V nr KRS: 0000780124, NIP: 1182192140
REGON: 383010272.


Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość email na adres
gdpr@marketingengineers.io.


Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres email będą przetwarzane na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań
marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do
przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie
dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest
prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.


Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez
Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.


Źródło danych

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w
Internecie.


Odbiorcy danych

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz
zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.


Uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania
ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.


Prawo do skargi

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Let your entire organization work on data not assumptions!

Get Sublime